Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 66430119 en staan vermeld op onze website (www.tsjechiexperience.nl). Wij zenden u op verzoek kosteloos een digitaal exemplaar.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn met firma TsjechieXperience. Waar in de voorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende bepalingen dient men te lezen: De reisorganisator: TsjechieXperience, gevestigd op de Goudsesingel 78 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66430119. De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door TsjechieXperience aangeboden reizen. De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een ander niet met verblijf of vervoer verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis beslaat.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een intermediair.
2. De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicaps e.d.) voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers, indien de reiziger namens één of meer medereizigers een overeenkomst aangaat.
4. De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en/of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
5. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
6. Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
7. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen
zijn goedgekeurd.
8. De overeenkomst en deze reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger.
9. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
10. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
11. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.
12. Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
13. Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, wordt met de betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator dan ook niet.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

Nadat de reisovereenkomst is afgesloten ontvang u van TsjechieXperience een definitieve bevestiging / factuur. Nadat de betaling is gedaan, maar uiterlijk 2 weken voor vertrek van ons de nodige vouchers met alle informaties over uw reis.

Artikel 4. Informatie reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Prijs

1. De in de overeenkomst gestelde prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met 21 dagen voor het vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.

Artikel 6. Betaling van de reissom

1. Voor alle reizen van de reisorganisator is een aanbetaling van 30% – 50% van de reissom met een minimum van 135 euro vooraf verplicht. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek voldaan te zijn. Bij een boeking korter dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom terstond voldaan te worden.
2. Een tijdelijke reservering wordt definitief indien de reisorganisator uiterlijk op de laatste dag van de op de factuur vermeldde termijn de kosten, zoals bedoeld onder artikel 5, op haar, op de factuur vermeldde, bankrekening heeft ontvangen.
3. Indien de reiziger niet binnen de op de factuur vermeldde termijn haar verplichtingen jegens de reisorganisator heeft voldaan is de reisorganisator gerechtigd de tijdelijke reservering te laten vervallen.
4. Per boeking wordt er €20,- reserveringskosten in rekening gebracht voor groepen kleiner dan 20 personen. Wanneer de groep 20 personen of meer is, dan wordt er €30,- reserveringskosten in rekening gebracht. Op het moment dat de reiziger online, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, mondeling of anders gereserveerd heeft, is de reiziger €10,- reserveringskosten verschuldigd.

Artikel 7. Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst tot reisorganisator. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. De kosten gemoeid met deze overdracht bedragen per persoon:
a). Tot 31 dagen voor het vertrek: 25 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
b). vanaf 30 dagen voor het vertrek: 75 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
c). uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.
d). de aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 8. Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Bij de reisorganisator worden wijzigingen, in de mate van het mogelijke, aanvaard op voorwaarde van betaling van volgende administratiekosten:
a). tot 31 dagen voor het vertrek: 75 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de
vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
b). vanaf 30 dagen voor het vertrek zijn de annuleringskosten (zie artikel 11) van toepassing. Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
c). Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 9. Wijziging door de reisorganisator voor afreis

1. Indien, voor aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid de overeenkomst te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuwe overeenkomst te worden gesloten, deze dient schriftelijk bevestigd te worden.

Artikel 10. Wijziging door de reiziger voor afreis

1. Indien, voor aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van de overeenkomst, welke bevestigd zijn door de reiziger alsnog gewijzigd dienen te worden, dient de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen.
2. Zodra de reisorganisator de wijziging aanvaardt, dient er een nieuwe overeenkomst te worden gesloten, deze dient schriftelijk bevestigd te worden.
3. Dergelijke wijzigingen die na bevestiging van de reiziger alsnog gemaakt dienen te worden, zal de reisorganisator €30,- per wijziging in rekening brengen.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator

1. De reisorganisator is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor een reis niet behaald is. Bij reizen langer dan 10 dagen krijgt de reiziger uiterlijk 14 werkdagen voor vertrek bericht. Bij reizen korter dan 10 dagen krijgt de reiziger uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek bericht.
2. In voorkomende gevallen kijkt de reisorganisator of er een plaats beschikbaar is in de reis van de door de klant opgegeven tweede voorkeur. Het is logisch dat een eventueel verschil in de reissom door de klant wordt betaald of door de reisorganisator wordt gerestitueerd. Als de tweede voorkeur niet meer beschikbaar is zal de reisorganisator de reeds betaalde reissom restitueren.

Artikel 12. Verbreking door reiziger

Annulering moet altijd per mail gebeuren. Er wordt rekening gehouden met de datum van ontvangstbevestiging van de reisorganisatie. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert en geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of geen geldige dekking heeft die valt onder annuleringsverzekering, is de reiziger de boekingskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Tot 8 weken voor de vertrekdag: de klant betaalt de aanbetaling.
  • Tot 4 weken voor de vertrekdag: de klant betaalt 50% van de reissom.
  • Tot 2 weken voor de vertrekdag: de klant betaalt 75% van de reissom.
  • Tot 1 week voor de vertrekdag: de klant betaalt de gehele reissom.
  • Let op! Op vluchtreserveringen geldt 100% annuleringskosten!

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Om problemen te voorkomen doet de klant er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 13. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de overeenkomst tot reisorganisator redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot eenmaal de niet voorziene dienst(en).
5. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit.
6. Wanneer de reisorganisatie aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten alle tijden maximaal de hoogte van eenmaal de reissom.
7. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het ontbreken van activiteiten, accommodaties of verzekeringen in de factuur met betrekking tot de wensen van de klant. De aanvrager in deze dient ten alle tijden zijn of haar factuur te controleren na aanlevering door de reisorganisator op het mogelijk ontbreken van activiteiten, verzekeringen of andere soorten boekingen.
8. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator beperkt tot ten alle tijden maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

1. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn overeen gekomen verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
2. De klant is zich bewust van het feit dat deelneming aan activiteiten van lokale agenten, voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden- , risico’s voor schadeletsel, schaden en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt – Deze risico’s zijn uitdrukkelijk voor eigen rekening.
3. Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. Door het niet afsluiten van een reisverzekering zijn alle mogelijke schaden en kosten voor rekening van de reiziger zelf. TsjechieXperience is nimmer aansprakelijk voor gemaakte schaden en kosten van de reiziger tijdens de geboekte reis. Het niet afsluiten van een reisverzekering door de reiziger is voor eigen risico.
4. De reiziger is zelf aansprakelijk voor het juist aanleveren van de namen van alle passagiers voor het boeken van de vluchten. Wanneer dit niet op de juiste manier is ingevoerd en na het boeken blijkt dat er namen ontbreken, er in dermate veel spelfouten of letters missen. Zal de reiziger zelf aansprakelijk voor de wijzigingskosten die de vliegmaatschappij in rekening brengt.

Artikel 16. Klachtenregeling

1. Voor de afreis: klachten voor de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of organisator.
2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reis-organisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Let op! Klachten welke niet ter plaatsen kenbaar zijn gemaakt aan de vertegenwoordiger of direct bij de reisorganisator worden niet in behandeling genomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Overige reisinformatie

Waarborgsom:
Het kan gebeuren dat eigenaren van de vakantiewoningen, appartementen of hotel een borgsom vragen. De waarborgsom dient betaald te worden in euro’s of in CZK. Bij het verlaten van de woning of hotel wordt de borgsom, minus eventuele schade, aan de huurder terugbetaald. Bij eventuele schade heeft de eigenaar het recht dit bedrag te verrekenen.

Toeristenbelasting:
Er wordt niet overal toeristenbelasting geheven, doch dient u er rekening mee te houden. De toeristenbelasting dient u ter plaatse te voldoen. De bedragen kunnen per gebied verschillen.

Werk in uitvoering:
Het kan voorkomen dat er in de buurt van uw vakantieverblijf wordt gewerkt (bouwactiviteiten/weg opbrekingen). Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden en zijn niet in staat dergelijke werkzaamheden stil te leggen.

Vertragingen:
TsjechieXperience is niet verantwoordelijk van vertragingen door het drukke verkeer, stakingen, veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, etc.